K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 – Advertisement

All Good at Asian Zag.nz


izone, izone profile, izone leader, izone sakura, izone birthday ad, birthday ad call button

๐œ๐š๐Ÿ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ข๐ง๐ค

Being a new K-Pop fan can be tough sometimes as there are just so many contents to catch up and things to know. If you have just started your journey as a K-Pop fan, we would first of all welcome you into the community.

Today, Kpopmap will be sharing how K-Pop fans celebrate their favorite idolโ€™s birthday! The culture of fans celebrating their idolโ€™s birthday is becoming more and more common. Many would spend money to put up birthday advertisement, hold cup holder events and even rent a space in the subway to share a lovely message to the idol.

Nonetheless, all of these actions were done because of the love they have for the idols. There will also be a part 2 of this series coming up next week. For now, letโ€™s check out how some fans made use of the variety of advertisement to celebrate the idolsโ€™ birthday.

ย 

#1 Special cafe events

One of the most highly enjoyed birthday events that many K-Pop fans could take part in is to head over to a cafe that has special birthday events! Most of the time, the cafe would be decorated with lovely pictures of the idol. You can redeem a cup holder and some freebies after purchasing a drink.

ย 

#2 Cafe call button

K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 โ€“ Advertisement

Twitter@So_Sweet_Hitomi

In continuation with the cafe event, some fans also advertised their idolsโ€™ birthday by making a short video so that it can be displayed on the call button. Most of the time, call button events take place usually in major cafe shops with branches.

ย 

#3 Bus and subway station ads

K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 โ€“ Advertisement

Twitter@wonderwall0205

K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 โ€“ Advertisement

Twitter@PMofNCT

Another common advertisement that could be seen easily is at the bus stop as well as the subway station. Fans would also head down to these locations just to take a photo with it.

ย 

#4 YouTube ads

K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 โ€“ Advertisement

Twitter@Morn_0205

Keeping up with the technology, many fans had also turned to putting up advertisement on places such as YouTube! Before a video begins, a short advertisement that runs for about 15 seconds would appear and that is when fans would be able to see the advertisement.

ย 

#5 LED screens

LED advertisements are not cheap and sometimes, fans would gather a certain amount of money to purchase a slot to put up the advertisement. Most of the time, LED birthday advertisement could be found along the subway stations or even in shopping malls.

Aside from Korea, it is also common to see fans these days to put up an advertisement on New York Times Square!

ย 

#6 Cinema ads

Decorating the entire cinema with your favorite K-Pop idol is one of the creative ideas out there to celebrate their birthday. In Korea, it is also noted that the cinema would also changed the theatre name to the idolโ€™s name to make the celebration more special than before!

ย 

#7 Street banners

K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 โ€“ Advertisement

FANnice

Seeing your favorite K-Pop idol while walking down the street sounds like a pretty fun thing to do! Recently, it is also a trend to put up street banners to celebrate an idolโ€™s birthday. Usually, these banners would be put up for about 2 to 3 days.

ย 

#8 Newspaper adsย 

K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 โ€“ Advertisement

Twitter@jsr0123

Another form of old school advertisement is by putting up birthday celebration messages on newspaper! Fans would be able to collect them, cut it out and also keep it as a souvenir.

ย 

#9 Bus and subway wrappingย 

K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 โ€“ Advertisement

Twitte@kaido_planet_

K-Pop 101: 10 Ways K-Pop Fans Celebrate Idols Birthday Part 1 โ€“ Advertisement

Twitter@HeartToHeart_KV

One of the most jaw dropping birthday advertisements is probably the wrapping of buses and subway cabins. Since buses and subways are the common mode of transportation for many people, fans hope that through such advertisements, many would get to know the idol even more.

ย 

#10 Customise project with government

It is rare to see that fans had partnered up with the government to promote both the idolโ€™s birthday as well as the city attraction. However, it was noted that such events are a hit!

ย 

Read More :
K-Pop 101: How To Enjoy A K-Pop Concert In Korea?

Read More :
K-Pop 101: Difference Between Concert, Fanmeeting, Fansign And More

Read More :
K-Pop 101: 5 Reasons Why You Should Have A LightstickAll Good at Asian Zag.nzSource link